Plantjes laten groeien

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang gesteld zijn:

Emotionele veiligheid
Wij bieden kinderen een gevoel van veiligheid. Als een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. De pedagogisch werkers hebben wat wij noemen een ‘sensitieve’ houding: zij kijken goed naar elk kind en spelen in op zijn signalen. Om dit te kunnen, maken zij echt contact, ze zijn oprecht geïnteresseerd, spelen in op behoefte van het kind, zijn interesse en ontwikkelingsniveau. Wij bieden de kinderen ook emotionele veiligheid door vertrouwde gezichten, een vertrouwd dagritme en door het werken in kleine groepjes. Ook geeft het de kinderen een prettig en veilig wanneer zij hun groepsgenootjes wekelijks zien.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties
Door middel van spelelementen en de wil om te ontdekken krijgen jonge kinderen een beeld van hun omgeving. Bij De Groene Vlinder zorgen wij ervoor dat het speelgoed- en activiteitenaanbod aansluit bij de interesse van de kinderen en het ontwikkelingsniveau dat zij hebben. Onze pedagogisch medewerkers leggen het initiatief zoveel mogelijk bij de kinderen zelf en begeleiden daar waar nodig, zodat de kinderen het meest gestimuleerd worden in hun spel.

 

 

Ontwikkelen van sociale competenties
In de kinderopvang leren kinderen al op vroege leeftijd relaties aan te gaan en sociale vaardigheden oefenen, zoals het zich kunnen verplaatsen in een ander, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Ze ervaren het plezier van samen spelen, ze leren rekening met elkaar houden en voor zichzelf opkomen. De kinderen zien veel van elkaar en worden door elkaar uitgedaagd en gestimuleerd. De groep is een ontmoetingsplaats en er kunnen hechte vriendschappen ontstaan.

Eigen maken van waarden en normen
De morele ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door de wijze waarop de leid(st)ers zich gedragen en hun houding. Door de reacties van de pedagogisch medewerkers ervaren de kinderen de grenzen van goed en slecht, van ‘anders’ en van mogen en moeten. Wij bieden ze gelegenheid tot het eigen maken van waarden en normen door stimuleren van activiteiten, ze keuzes te laten maken in plaats van deze op te leggen. Tevens wordt dit per kind aangemoedigd door belevenissen en ervaringen te benoemen en door omgangsvormen aan te leren.

 

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin